Klantenservice Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

voestalpine Railpro hanteert de volgende condities:

Prijzen en andere materialen gelden ex works volgens Incoterms uitgave 2010; 

Spoortransportkosten en bijzondere autotransportkosten (afhankelijk van o.a. tijdstip, locatie, lengte) worden in rekening gebracht; 

In het geval van afhalen van producten af magazijn Hilversum worden orderkosten à € 21,00 in rekening gebracht; 

Op de leveringen van voestalpine Railpro zijn de Algemene Verkoop-, Leverings- en Huurvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. 

Alle bedragen zijn weergegeven in euro's, exclusief de geldende btw-tarieven.

In de Algemene Verkoop-, Leverings- en Huurvoorwaarden wijzen we u op het onderwerp 'annuleringskosten'. Wanneer een leveringsovereenkomst tussen u, als klant, en voestalpine Railpro, als leverancier van producten, logistieke diensten en services, door u wordt geannuleerd, worden de kosten die hiervan het gevolg zijn, aan u doorberekend. Uiteraard zal voestalpine Railpro alles in het werk stellen om deze kosten te minimaliseren.

Er is ook sprake van annuleringskosten, wanneer de order (of een deel hiervan) korter dan twee werkdagen voor levering geannuleerd wordt. In dat geval kunnen materialen reeds geraapt en/of geladen zijn.

Bij het leveren van Harmelen-overwegplaten wordt door voestalpine Railpro rekening gehouden met een wacht- en lostijd van maximaal 2 uur. Overschrijding van deze tijd wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Geldigheid

Prijzen gelden onder voorbehoud van (druk)fouten. voestalpine Railpro behoudt zich het recht voor om in incidentele gevallen prijzen aan te passen. Daarnaast gelden prijzen onder voorbehoud van grote wijzigingen in de grondstofprijzen. Wanneer de prijswijzigingen van grondstoffen groter dan -5% of groter dan +3% zijn, heeft voestalpine Railpro het recht deze wijzigingen door te berekenen in haar prijzen. Met de uitgave van een nieuw prijzenoverzicht komen alle eerder uitgegeven prijzen te vervallen.

Innameprijzen

Tenzij op andere wijze contractueel is overeengekomen (bijvoorbeeld raamcontract, Railstock etc.), ligt de te hanteren innameprijs van teveel bestelde producten 30% lager dan de prijs, waarvoor wij deze aan u verkochten. Dit geldt primair voor producten die voestalpine Railpro in haar handelsassortiment heeft opgenomen. Producten die niet tot het handelsassortiment behoren, worden over het algemeen niet retour genomen. 

De innameprijs geldt ook voor steenslag 31,5/50 geladen in Fccpps-wagons. De innameprijs van overige steenslagmaterialen die geladen zijn op andere type wagons, worden op basis van nacalculatie berekend. 

voestalpine Railpro neemt producten onder onderstaande voorwaarden retour:  

-          het artikel is conform de geldende specificatie;  

-          het artikel kan tot uiterlijk 3 maanden na leverdatum aangeboden worden voor inname; voestalpine Railpro behoudt zich overigens te allen tijde het recht voor om producten niet retour te nemen.  

Levertijden

Veel materialen zijn uit voorraad leverbaar. Artikelen die in de prijslijst gemarkeerd zijn met een "H" worden voorraadgestuurd ingekocht en zullen bij een normaal vraagpatroon uit voorraad leverbaar zijn.

In alle gevallen kunt u informatie over de beschikbaarheid van materialen verkrijgen bij de afdeling Verkoopbinnendienst van voestalpine Railpro.

In geval van storingen heeft voestalpine Railpro een 24-uurs servicedienst, die zeven dagen per week materialen kan afleveren. Voor inzet van de 24-uursdienst wordt per geval € 350,00 berekend.

Goederenlevering

Aannemers en voestalpine Railpro hebben de volgende afspraken gemaakt over de goederenlevering via wegtransport:

Leveringen vinden plaats op datum en locatie die op de inkooporder vermeld staan. Hier wordt alleen van afgeweken op verzoek van de afnemer en na overleg met de ritplanning bij voestalpine Railpro. Eventuele extra kosten worden aan de klant doorberekend. 

Levering is te allen tijde voorzien van een volledig ingevulde pakbon. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de pakbon aan de vrachtbrief gehecht en aan de chauffeur meegegeven. 

Tijdstip van levering wordt door de ritplanning van voestalpine Railpro kortgesloten met de contactpersoon van de afnemer. Het tijdstip is globaal (ochtend of middag) en afhankelijk van de voortgang van de rit. Wanneer er een tijdstip aangevraagd wordt door de afnemer, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten aan hem doorberekend. 

De contactpersoon van de klant dient bij de aflevering van de goederen aanwezig te zijn. Hij dient de vrachtbrief in te vullen en te tekenen. Wanneer dit onverhoopt niet mogelijk is, wordt telefonisch de plaats van levering afgesproken en wordt een foto gemaakt van de geleverde goederen ter plaatse. Reclames over de levering dienen binnen de in de leveringsvoorwaarden genoemde tijden plaats te vinden.

Kwaliteiten

Alle genoemde artikelen voldoen aan de ProRail-specificaties, tenzij anders vermeld. Voor toepassingen buiten de door ProRail beheerde railinfrastructuur kunnen ook railinfraproducten met andere specificaties worden geleverd.

voestalpine Railpro is gecertificeerd conform de ISO 9001:2015 norm. Daarnaast levert voestalpine Railpro zoveel mogelijk producten volgens de door ProRail afgegeven technische specificaties (SPC's) en vermeldt deze op het overzicht productcertificaten, dat bij de opdrachtbevestiging wordt verstuurd.

--------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- en HUURVOORWAARDEN VAN VOESTALPINE RAILPRO BV (hierna te noemen ‘Railpro') gevestigd en kantoorhoudend aan de Nieuwe Crailoseweg 8 te Hilversum

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland d.d. 12 juni 2009, onder nummer 2037B

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1. Alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, en de uitvoering daarvan door Railpro worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden en, indien door Railpro op een aanbieding en/of overeenkomst van toepassing verklaard, door de “Algemene Voorwaarden Railtransport van voestalpine Railpro BV”, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland d.d. 12 juni 2009 onder nummer 2037B. Afwijkingen ten opzichte van de inhoud van onderhavige voorwaarden en/of de “Algemene Voorwaarden Railtransport van voestalpine Railpro BV“ zijn tussen wederpartij en Railpro slechts van kracht, in zoverre deze afwijkingen in onderlinge overeenstemming uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien er een tegenstrijdigheid of inconsistentie bestaat tussen de onderhavige voorwaarden en de op een aanbieding of overeenkomst toepasselijk verklaarde “Algemene Voorwaarden Railtransport van voestalpine Railpro BV” hebben de “Algemene Voorwaarden Railtransport van voestalpine Railpro BV” voorrang.

2. Onder 'de wederpartij' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met voestalpine Railpro een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door voestalpine Railpro schriftelijk zijn aanvaard. 

4. Alle door voestalpine Railpro gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van ten genoegen van voestalpine Railpro gebleken kredietwaardigheid van de wederpartij. voestalpine Railpro is te allen tijde gerechtigd om van de wederpartij een bankgarantie of andere zekerheid ter hoogte van het geoffreerde c.q. overeengekomen factuurbedrag te verlangen, danwel om betaling vooraf te verlangen, en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verzochte zekerheid is verstrekt c.q. betaling is ontvangen. 

ARTIKEL 2 - AANBIEDINGEN

1. Alle door voestalpine Railpro gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, en gelden alleen ten opzichte van de wederpartij aan wie zij gericht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Opdrachten en acceptaties door de wederpartij zijn onherroepelijk. 

2. Verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en adviezen zijn niet bindend en blijven eigendom van voestalpine Railpro. De wederpartij is ervoor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand gesteld, of ter inzage gegeven. voestalpine Railpro is niet verplicht detailtekeningen te verstrekken. 

3. Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en overige beschrijvingen hebben het karakter van aanduidingen. 

4. Indien voor de totstandkoming van de overeenkomst door voestalpine Railpro monsters of beproevingsresultaten zijn getoond of verstrekt, wordt de zeggingskracht hiervan voor wat betreft hoedanigheid, kwaliteit e.d. van daaraan te relateren te leveren goederen geacht van louter indicatieve aard te zijn. 

5. Alle aanbiedingen worden gedurende 60 dagen gestand gedaan tenzij anders vermeld. 

6. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van voestalpine Railpro binden voestalpine Railpro niet dan nadat en voor zover zij door voestalpine Railpro schriftelijk zijn bevestigd. 

ARTIKEL 3 - OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde, is voestalpine Railpro slechts gebonden wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard danwel doordat zij een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeengekomen dienst(en) of leverantie(s). voestalpine Railpro is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding door voestalpine Railpro wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. 

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden voestalpine Railpro slechts indien deze door voestalpine Railpro schriftelijk zijn bevestigd. Alle kosten, inclusief gederfde winst, die gevolg zijn van een door de wederpartij verzochte aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zullen in dat geval door de wederpartij aan voestalpine Railpro worden vergoed.

3. Indien de wederpartij een overeengekomen (deel-)leverantie annuleert, is de wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, hoe ook genaamd, en zal zij tevens aan voestalpine Railpro het door voestalpine Railpro gederfde positieve contractsbelang vergoeden.

4. Indien goede grond bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen jegens voestalpine Railpro niet zal nakomen - dit uitsluitend ter beoordeling door voestalpine Railpro - is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van voestalpine Railpro terstond genoegzaam en in de door voestalpine Railpro gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zonodig aan te vullen, voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de wederpartij aan een dergelijk verzoek geen gehoor geeft, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar. 

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

1. Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen van voestalpine Railpro:

• gebaseerd op levering ex works volgens Incoterms uitgave 2010: af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van voestalpine Railpro;

• exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

• exclusief werktrein, wagonhuur en overige (trein- en/of weg-) transport- en/of leveringskosten;

• exclusief de kosten van verpakkingen en verzekering;

• vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2. Ingeval van een aanmerkelijke verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is voestalpine Railpro gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld. 

3. Emballage bestemd voor meervoudig gebruik dient door de wederpartij zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd naar een door voestalpine Railpro opgegeven adres, bij gebreke waarvan de kosten van de emballage door voestalpine Railpro in rekening zullen worden gebracht. 

4. Innameprijzen: voestalpine Railpro is nimmer verplicht door de wederpartij bestelde goederen retour te nemen. Indien voestalpine Railpro goederen retour neemt, zal de te hanteren innameprijs van die goederen tenminste 20% lager liggen dan de prijs, waarvoor deze aan de wederpartij verkocht is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. voestalpine Railpro neemt slechts goederen retour die conform de geldende specificatie zijn, en die maximaal drie maanden voorafgaand aan de innamedatum aan de wederpartij zijn geleverd. 

ARTIKEL 5 - TRANSPORT EN RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door voestalpine Railpro bepaald, voor zover niet anders overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport, verzending of verpakking worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

2. Tenzij schriftelijk is overeengekomen dat het in- en/of uitladen door voestalpine Railpro wordt uitgevoerd, komen het risico en de kosten van in- en/of uitladen voor rekening van de wederpartij. 

3. Indien er sprake is van levering op een of meer specifieke locaties, waar krachtens (een) bijzondere regeling(en) nadere voorschriften van toepassing zijn, dient de wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor correcte naleving hiervan. 

4. Het risico van de door voestalpine Railpro te leveren goederen is voor de wederpartij vanaf het moment dat die goederen als geleverd gelden als bedoeld in artikel 6 lid 3, onverminderd het gestelde in artikel 6 leden 5 tot en met 7. 

5. Indien voestalpine Railpro het transport met behulp van wagons verzorgt, danwel indien voestalpine Railpro een derde daartoe opdracht heeft gegeven, danwel indien de wederpartij de wagons van voestalpine Railpro uit welken hoofde dan ook onder zich heeft, dienen de volgende voorschriften in acht genomen te worden: 

a. de gebruiker dient de wagons als een goed bewaarder te behandelen; 

b. de wagons worden door voestalpine Railpro in goede, gebruiksklare en bezemschone staat ter beschikking gesteld, en dienen op een met voestalpine Railpro overeengekomen tijdstip weer in goede, gebruiksklare en bezemschone staat afgeleverd te worden op de overeengekomen plaats; 

c. het is niet toegestaan de wagons door anderen dan personen door of vanwege voestalpine Railpro aangewezen naar een andere plek te (doen) vervoeren;

d. de wederpartij staat er voor in dat zij, indien zij gebruik maakt van door voestalpine Railpro ter beschikking gestelde wagons, vervoerder is in de zin van de Spoorwegwet en zij vrijwaart voestalpine Railpro voor alle aanspraken uit hoofde van de verplichtingen die op vervoerders in de zin van de Spoorwegwet rusten.

6. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan wagons die de wederpartij in bewaring, huur, bruikleen, ten vervoer of uit anderen hoofde onder zich heeft, danwel welke ontstaat als gevolg van een handeling of nalaten door of vanwege de wederpartij. 

7. voestalpine Railpro is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, die gevolg is van vorst, met inbegrip van schade ten gevolge van het niet c.q. niet naar behoren functioneren van zelflossende wagons.

ARTIKEL 6 - LEVERING

1. De wederpartij zal voestalpine Railpro steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 

2. voestalpine Railpro zal de leveringswerkzaamheden uitvoeren conform het overeengekomene en indien niets is overeengekomen heeft voestalpine Railpro het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. voestalpine Railpro zal zich naar beste kunnen inspannen om de werkzaamheden met zorg uit te voeren. 

3. Levering van de goederen vindt plaats zodra voestalpine Railpro de goederen op de overeengekomen plaats van bestemming feitelijk aflevert of ter beschikking stelt.

Een vertegenwoordiger van de wederpartij dient bij de aflevering van de goederen aanwezig te zijn teneinde de vrachtbrief in te vullen en te tekenen. Indien zulks niet mogelijk is, kan door voestalpine Railpro telefonisch de feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan de wederpartij bevestigd worden, waarna de goederen geleverd zijn. In dat geval zal door voestalpine Railpro een kopie van de pakbon bij de materialen achtergelaten worden en een foto gemaakt worden van de geleverde goederen ter plaatse.

4. Indien de wederpartij de goederen, om welke reden dan ook, niet kan of wenst te ontvangen, is voestalpine Railpro gerechtigd de goederen, voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders op te slaan. Vervoers- en andere kosten hiermee verband houdende zijn tevens voor rekening van de wederpartij. 

5. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren direct na mededeling door voestalpine Railpro dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. 

6. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van en/of gebreken aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden. 

7. Indien de wederpartij in gebreke blijft de controle als bedoeld in lid 5 of de vermelding als bedoeld in lid 6 van dit artikel te doen, geldt de nakoming van de overeenkomst tussen partijen als deugdelijk. 

8. voestalpine Railpro is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim in redelijkheid niet herstelbaar is. 

9. De prestatie van voestalpine Railpro geldt in ieder geval tussen partijen als deugdelijk indien het geleverde of een gedeelte van het geleverde door of vanwege de wederpartij in gebruik is genomen, is bewerkt of verwerkt of aan derden is geleverd, tenzij de wederpartij de leden 5 en 6 van dit artikel in acht heeft genomen. 

10. voestalpine Railpro is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke door voestalpine Railpro afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt. 

11. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van levertijden geeft de wederpartij geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Afwijking van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringsdatum en/of –locatie op verzoek van de wederpartij is slechts mogelijk in overleg met voestalpine Railpro. Eventuele extra kosten worden aan de wederpartij doorberekend. Het tijdstip van de levering wordt door voestalpine Railpro uiterlijk op de dag van de levering kortgesloten met de wederpartij. Het tijdstip is globaal (ochtend of middag) en afhankelijk van de voortgang van de rit. Wanneer op verzoek van de wederpartij levering op een specifiek tijdtip plaatsvindt, worden de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij doorberekend.

12. Indien een uiterste leverdatum is overeengekomen en de wederpartij wijzigingen en/of aanvullingen van de opdracht wenst, zal voestalpine Railpro de wederpartij informeren over de gevolgen van die wijzigingen en/of aanvullingen voor die uiterste datum. 

ARTIKEL 7 - BEËINDIGING

1. Het is de wederpartij niet toegestaan de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. 

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, heeft voestalpine Railpro het recht de wederpartij alle schade inclusief gevolgschade die voestalpine Railpro als gevolg daarvan lijdt, doch tenminste 10% van de factuurwaarde van de gehele levering, in rekening te brengen. 

3. voestalpine Railpro is, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien: 

a. aan de wederpartij voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, of het faillissement van de wederpartij is aangevraagd, de wederpartij tot boedelafstand overgaat, of zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, of indien beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd; 

b. de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; 

c. de wederpartij in strijd met de overeenkomst of de wet handelt of heeft gehandeld terwijl nakoming niet alsnog, of herstel niet mogelijk is; daaronder begrepen indien de wederpartij nalaat, na deugdelijke ingebrekestelling van voestalpine Railpro, een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 

d. de wederpartij herhaaldelijk zodanig tekort is geschoten in de nakoming dat voortzetting van de overeenkomst van voestalpine Railpro in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

ARTIKEL 8 - GARANTIE

1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent voestalpine Railpro 12 maanden garantie met betrekking tot de door haar geleverde goederen. Deze garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde. 

2. De garantie vervalt indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde. 

3. De garantie vervalt eveneens indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd. 

4. Een beroep van de wederpartij op garantieverlening door voestalpine Railpro schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

1. voestalpine Railpro is slechts aansprakelijk voorzover dit in de wet dwingend geregeld is en voorzover voestalpine Railpro door de wederpartij schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld. 

2. In alle gevallen waarin voestalpine Railpro gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van voestalpine Railpro, de factuurwaarde van het in het kader van de betreffende overeenkomst geleverde (exclusief B.T.W.), althans het deel daarvan waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt. 

3. In ieder geval is voestalpine Railpro niet aansprakelijk indien: 

a. de door voestalpine Railpro verstrekte aanwijzingen of adviezen voor onder meer opslag en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd; 

b. de geleverde goederen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; 

c. de wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens voestalpine Railpro niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; 

d. de geleverde goederen zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken, zoals (regen)water, verhitting, brand, etc.; 

e. reparatie van of wijziging aan de geleverde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voestalpine Railpro door de wederpartij zelf plaatsvindt. 

ARTIKEL 10 - KLACHTEN

1. Eventuele klachten worden door voestalpine Railpro slechts in behandeling genomen indien zij haar - rechtstreeks - binnen 5 dagen na levering van de betreffende prestatie, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. 

2. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door voestalpine Railpro in behandeling genomen. 

3. Indien de klacht door voestalpine Railpro gegrond wordt bevonden, dan is voestalpine Railpro uitsluitend verplicht alsnog correct na te komen; de wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding. voestalpine Railpro bepaalt op welke wijze zij alsnog zal nakomen. 

4. Slechts indien en voor zover de klacht door voestalpine Railpro gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, althans de betaling van dat deel van de factuur waarop de klacht betrekking heeft, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld. 

5. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voestalpine Railpro's voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door haar te bepalen voorwaarden. 

ARTIKEL 11 - OVERMACHT

1. voestalpine Railpro is niet aansprakelijk voor enige schade, en heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten de macht van voestalpine Railpro, daaronder begrepen, doch niet enkel: bedrijfsblokkades, stakingen; prik- en stiptheidsacties inclusief acties van de railverkeersleiding, en uitsluiting; vertraagde of ondeugdelijke levering aan voestalpine Railpro van bij derden bestelde onderdelen, zaken en/of diensten; in- en uitvoerbeperkingen; transportstoringen (waaronder mede wordt verstaan stroomstoringen of lage waterstand); en bedrijfsstoringen. 

2. Indien naar oordeel van voestalpine Railpro de overmacht van tijdelijke aard is, worden de verplichtingen van voestalpine Railpro opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 

3. Is naar oordeel van voestalpine Railpro de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 

4. voestalpine Railpro is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken. 

5. Indien voestalpine Railpro meent in overmacht te (gaan) verkeren, zal zij de wederpartij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 

ARTIKEL 12 - BETALING

1. De factuur dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie te zijn voldaan. De op bank-/giroafschriften van voestalpine Railpro aangegeven valutadag is bepalend voor de ontvangst en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door voestalpine Railpro gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 

3. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum. Facturen waartegen niet binnen deze termijn is geprotesteerd, worden geacht door de wederpartij te zijn geaccepteerd. 

4. In geval van een of meer omstandigheden genoemd in artikel 7 lid 3 zijn alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van voestalpine Railpro op vergoeding van schade, kosten en rente. 

ARTIKEL 13 - RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. 

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag. 

3. Tenzij anders overeengekomen, is voestalpine Railpro gerechtigd, na deugdelijke ingebrekestelling door voestalpine Railpro, kosten in rekening te brengen voor goederen die niet op de afgesproken leverdatum door de wederpartij zijn afgenomen. 

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van voestalpine Railpro tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Ontbinding van de overeenkomst en terugname van het geleverde laten het recht van voestalpine Railpro op vergoeding voor verlies of schade onverlet. 

2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. 

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen de wederpartij en voestalpine Railpro is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 16 - GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de inhoud, uitleg of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

--------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE VOORWAARDEN RAILTRANSPORT VAN VOESTALPINE RAILPRO BV (hierna te noemen Railpro') gevestigd en kantoorhoudend aan de Nieuwe Crailoseweg 8 te Hilversum

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland d.d. 12 juni 2009, onder nummer 2037B

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARV: de laatste versie van het Besluit van 20 december 1966, Stb 556, houdende vaststelling van een Algemeen Reglement voor het Vervoer op de spoorwegen (Algemeen Reglement Vervoer);

CIM:  de Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorvervoer van goederen, Bijlage B bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 9 mei 1980, Trb. 1980, 160 (COTIF);

Geadresseerde: degene die als zodanig in de vrachtbrief staat vermeld;

Materieel: (onderdelen van) spoorvoertuigen met of zonder eigen voortbeweginginrichting alsmede de uitrusting daarvan;

Transportovereenkomst: de tussen Railpro en Wederpartij gesloten overeenkomst betreffende railtransport en op de daaruit voortvloeiende afroepopdrachten;

Partijen: de partijen bij de Transportovereenkomst;

Railpro: voestalpine Railpro BV hierna te noemen ‘Railpro’;

Tractie: de inzet van (geschikte) toegelaten locomotieven en bevoegde machinisten, inclusief alle voor de vervoersstatus benodigde erkenningen en bijbehorende documenten voor de Nederlandse spoorweginfrastructuur;

Tarief: het bedrag dat door Railpro aan wederpartij voor een afroepopdracht in rekening worden gebracht voor het ter beschikking stellen van Tractie;

Wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met Railpro een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel;

Zaken: alle te vervoeren zaken ten behoeve waarvan Railpro Tractie aan wederpartij ter beschikking stelt. 

ARTIKEL 2 - TOEPASSING

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Railtransport Prijslijst en transportovereenkomsten van Railpro en op de daaruit voortvloeiende afroepopdrachten en de ter uitvoering van een en ander of in verband daarmee verrichte rechtshandelingen en feitelijke handelingen, voor zover niet door Railpro en wederpartij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Deze algemene voorwaarden vormen voor zover er sprake is van nationaal vervoer per spoor, de algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 59 (2) ARV en, voor zover sprake is van internationaal vervoer per spoor, de op dat vervoer van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden als bedoeld in artikel 6 (2) CIM. 

ARTIKEL 3 - AFROEPOPDRACHT

1. Een afroepopdracht dan wel een wijziging of aanvulling hiervan bindt Partijen slechts nadat de afroepopdracht door Railpro is ondertekend en geretourneerd naar wederpartij, of Railpro met de feitelijke uitvoering daarvan is aangevangen. De dag van ondertekening van een afroepopdracht door Railpro, dan wel de dag dat Railpro begint met de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden, heeft te gelden als de datum van het aangaan van de afroepopdracht. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met haar hulppersonen binden Railpro pas nadat Railpro deze schriftelijk heeft bevestigd. 

2. Bij het plaatsen van een afroepopdracht moet wederpartij de volgende gegevens vermelden: 

a. naam en adres van wederpartij; 

b. datum van vertrek en de plaats waar de Zaken ter beschikking moeten worden gesteld; 

c. de benaming van de te vervoeren Zaken, de massa daarvan en bij Zaken van grote afmetingen, de lengte, de breedte en de hoogte daarvan; 

d. de plaats van bestemming; 

e. het aantal spoorvoertuigen, de te laden massa per spoorvoertuig, de soort (open of gesloten) van de spoorvoertuigen en indien mogelijk het type Materieel; 

 f. het eventuele contractnummer; 

g. de naam van de contactpersoon die bevoegd is namens wederpartij te handelen. 

3. Railpro is gerechtigd bij de uitvoering van de afroepopdracht gebruik te maken van hulppersonen. 

4. Op Railpro rust geen verplichting om voor enige verzekering met betrekking tot de afroepopdracht zorg te dragen. Indien Railpro hiervoor wel voor moet zorgdragen is Railpro vrij in de keuze van de verzekeraar(s) waar het risico wordt ondergebracht. Wederpartij moet in dat geval duidelijk en volledig aangeven welke risico's moeten worden gedekt. Elk risico voor geen of niet volledige dekking als gevolg van het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste informatie is voor Wederpartij. 

5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien deze door beide Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Alle kosten, inclusief gederfde winst, die gevolg zijn van een door Wederpartij verzochte aanvulling of wijziging van de Transportovereenkomst, zullen in dat geval door Wederpartij worden vergoed. 

6. Indien Wederpartij een overeengekomen afroepopdracht annuleert, is Wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten, hoe ook genaamd, en zal zij tevens het positieve contractsbelang van Railpro vergoeden. 

ARTIKEL 4 - VRACHTBRIEF

1. Wederpartij draagt in voorkomende gevallen zorg voor het opstellen en afhandelen van aspecten met betrekking tot vrachtbrieven. 

ARTIKEL 5 - TARIEVEN

1. De Tarieven en eventuele bijkomende kosten worden berekend overeenkomstig de op het tijdstip van het sluiten van de vervoersovereenkomst geldende versie van de Railtransport Prijslijst van Railpro, voor zover niet door Railpro en wederpartij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Railpro kan betaling vooraf vorderen. Alle facturen van Railpro dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Railpro kan van Wederpartij een bankgarantie verlangen als zekerheid voor de betaling van de Vervoersprijs en de bijkomende kosten. 

3. Indien betaling niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn heeft plaatsgevonden is Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. 

4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door Wederpartij aan Railpro verschuldigde uit hoofde van een afroepopdracht komen voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door Wederpartij aan Railpro verschuldigde bedrag vermeerderd met de verschuldigde wettelijke handelsrente met een minimum van € 1.000,00. 

5. Indien Zaken op grond van een nadere aanwijzing door Wederpartij: 

a. op een ander dan het overeengekomen station van bestemming moeten worden afgeleverd, wordt het aangepaste Tarief berekend van het station van de afzending tot het nieuwe station van bestemming; 

b. naar het station van afzending moeten worden teruggezonden, wordt het Tarief afzonderlijk berekend tot het station waar de zending wordt opgehouden en van daar tot het station van afzending. 

6. Indien Wederpartij een afroepopdracht annuleert, opzegt of ontbindt voordat met de uitvoering daarvan is begonnen gelden de kosten zoals vermeld in de Railtransport Prijslijst vermeld onder alinea ‘Annulering’.

7. In geval van een aanmerkelijke verhoging van een of meer der kostprijsfactoren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid is Railpro gerechtigd om het Tarief dienovereenkomstig te verhogen met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld. 

ARTIKEL 6 - GEVAARLIJKE STOFFEN EN VOORWERPEN

1. Ingeval de afroepopdracht betrekking heeft op vervoer door Wederpartij van gevaarlijke stoffen, dieren of personen, vrijwaart Wederpartij Railpro volledig voor alle aanspraken van derden verband houdende met door Wederpartij ter vervoer aangeboden gevaarlijke stoffen, dieren en personen, ongeacht of zij daarmee bekend was. 

ARTIKEL 7 - AANVULLENDE VOORWAARDEN

1. Voor het vervoer van de volgende zaken kan Railpro aanvullende voorwaarden stellen: 

a. op eigen wielen rollend Materieel; 

b. beschadigde zaken; 

c. buitengewoon vervoer, zoals vervoer buiten profiel; 

d. zaken die door fiscale of andere autoriteiten als fraude- of diefstalgevoelig zijn aangeduid. 

2. Als Zaken tijdens het vervoer moeten worden begeleid door een medewerker van of namens Wederpartij, dan dient die begeleider in het bezit te zijn van een door Railpro te verstrekken legitimatiebewijs. 

ARTIKEL 8 - LADEN EN LOSSEN

1. Zaken worden door Wederpartij of Geadresseerde geladen en gelost. Railpro aanvaardt daarvoor, en voor enige daaruit voortvloeiende schade geen enkele aansprakelijkheid. Reiniging van materieel van Wederpartij of derden zijn voor rekening van Wederpartij. 

2. Indien er wordt geladen of gelost op de stations, gebeurt dit op de door Railpro daartoe aangewezen plaatsen. 

3. Ten aanzien van het beladen van spoorvoertuigen moeten de toelaatbare belading en het laadprofiel voor de lijnen waarover het vervoer plaatsvindt door Wederpartij in acht worden genomen. 

Bovendien dient rekening te worden gehouden met een goede verdeling van de lading over het spoorvoertuig, de aslast, het tonmetergewicht en overigens conform de geldende nationale en Europese regelgeving. 

4. Wederpartij is aansprakelijk voor alle gevolgen van een onjuiste belading. Zij is verplicht alle schade te vergoeden, die Railpro uit dien hoofde zou kunnen lijden. Eventuele betrokkenheid van Railpro bij het beladen laat de aansprakelijkheid van Wederpartij onverlet. Wederpartij vrijwaart Railpro voor alle aanspraken van derden verband houdende met een onjuiste belading. 

5. Als Railpro, bij het aanvang van het vervoer, vaststelt dat een spoorvoertuig onjuist is beladen, kan Railpro verlangen dat Wederpartij alsnog binnen de kortst mogelijke termijn het betreffende spoorvoertuig juist laadt en een eventueel gelost gedeelte van de Zaken zo spoedig mogelijk afvoert. 

6. Indien onderweg een onjuiste belading wordt vastgesteld, kan Railpro aan Wederpartij instructies vragen omtrent herstel van de belading en over de te nemen maatregelen voor het eventueel geloste gedeelte van de lading. Bij verzending wordt het geloste gedeelte als een afzonderlijke zending beschouwd. Als Railpro na onjuiste belading voor het (gedeeltelijk) lossen, het laden, de opslag of voor het herstel van de belading zorgt, wordt dit geacht te geschieden in opdracht en voor rekening en risico van Wederpartij, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voor Railpro kan ontstaan. 

7. Indien sprake is van transport op een of meer specifieke locaties, waar krachtens (een) bijzondere regeling(en) nadere voorschriften van toepassing zijn, dient Wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor correcte naleving daarvan. 

8. Railpro is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, die gevolg is van vorst. 

ARTIKEL 9 - VERVOERSGEREED AANBIEDEN

1. Wederpartij dient de Zaken verzend- en vervoersgereed op te stellen op een door Railpro aangewezen locatie. Railpro kan verlangen dat Wederpartij daartoe personeel beschikbaar stelt. Onder "verzend- en vervoersgereed" wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) bedoeld dat spoorvoertuigen niet op de rem staan, niet in een versnelling zijn geschakeld en dat losse onderdelen van het spoorvoertuig transportgereed geborgd zijn. 

2. Wederpartij is verplicht zorg te dragen voor de juiste instructies aan Railpro ten behoeve van het veilig en schadevrij vervoeren van de Zaken. Wederpartij is aansprakelijk voor alle gevolgen van onvolledige en/of onjuiste instructies. Zij is verplicht alle schade te vergoeden, die Railpro uit dien hoofde mocht lijden.

3. In het geval Zaken in opdracht van Wederpartij worden vervoerd over spoorverbindingen die vallen buiten de door ProRail b.v. beheerde spoorweginfrastructuur, zoals bijvoorbeeld spoorverbindingen op bedrijfsterreinen, raccordementssporen en sporen in aanleg, is Wederpartij verplicht zorg te dragen voor een veilig en ongehinderd gebruik van de betreffende spoorverbindingen. Wederpartij is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade als gevolg van onveilig en/of gehinderd gebruik van deze spoorverbindingen. 

4. Wederpartij vrijwaart Railpro voor aanspraken van derden tot vergoeding of herstel van schade als gevolg van gebreken in of aan de Zaken welke door Wederpartij beschikbaar zijn gesteld. 

ARTIKEL 10 - WEGING, TELLING EN METING

1. Railpro is niet verplicht tot het vaststellen van het aantal stuks of de afmetingen van een zending. 

2. Het verzoek tot het wegen van het ledige en het beladen spoorvoertuig bij vertrek moet gelijktijdig bij het plaatsen van de Afroepopdracht worden gedaan. De overige verzoeken tot weging moeten worden vermeld bij de gegevens die door Wederpartij worden verstrekt voor het opmaken van de vrachtbrief. Voor het ledig of beladen wegen van het spoorvoertuig worden de kosten door Railpro in rekening gebracht. 

3. De aanduidingen op de vrachtbrief betreffende de afmetingen, de massa of het aantal stuks, kunnen niet als bewijs tegen Railpro dienen tenzij Railpro de afmetingen, de massa of het aantal stuks heeft gecontroleerd en dit op de vrachtbrief heeft aangetekend. 

ARTIKEL 11 - DOUANE- OF ANDERE WETTELIJKE FORMALITEITEN

1. Wederpartij dient zorg te dragen voor de vervulling van alle krachtens douane- en of andere wettelijke voorschriften vereiste formaliteiten die benodigd zijn voor het vervoer van Zaken door Railpro in het kader van de afroepopdracht. De kosten daarvan zijn voor rekening van Wederpartij. 

2. Wederpartij is volledig aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die mocht ontstaan ten gevolge van het niet, onvolledig of onjuist vervullen van de vereiste formaliteiten.  

3. Wederpartij vrijwaart Railpro volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die ontstaat ten gevolge van het ontbreken, de onvolledigheid of de onjuistheid van de vereiste bescheiden, indien het vervoer moet worden opgehouden of indien ten gevolge daarvan proces-verbaal is opgemaakt. 

4. Zendingen onder douaneverband worden als geweigerd beschouwd, indien Geadresseerde zich niet binnen 48 uren (zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend), nadat de zending te zijner beschikking is gesteld of na ontvangst van de kennisgeving van de aankomst, heeft gemeld. 

ARTIKEL 12 - AFLEVERING

1. Railpro informeert Wederpartij, dan wel diens contactpersoon als bedoeld in artikel 3 (2) (g), zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch van de aankomst van de Zaken op de plaats van bestemming. 

2. Direct na aankomst van de Zaken op de plaats van bestemming, stelt Railpro Zaken en de daarbij behorende documentatie ter beschikking aan de Geadresseerde. Aflevering vindt plaats doordat Geadresseerde of een derde namens Geadresseerde, de Zaken in bezit neemt. 

3. Indien, als gevolg van een verzuim door Geadresseerde of door Wederpartij, aflevering niet plaatsvindt binnen twee kalenderdagen na kennisgeving door Railpro als bedoeld in artikel 12 (1), is Railpro gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten en schade bij Wederpartij in rekening te brengen. Railpro is dan voorts gerechtigd de Zaken voor rekening en risico van Wederpartij op te slaan. 

ARTIKEL 13 - BELEMMERINGEN IN HET VERVOER

1. Als Railpro binnen een redelijk termijn, nadat het verzoek aan Wederpartij tot het geven van instructies als gevolg van belemmering in het vervoer is gedaan, niet in bezit is van uitvoerbare instructies, zijn de te vervoeren Zaken voor rekening en risico van Wederpartij.  

2. De kosten en schade die ontstaan als gevolg van het ontbreken van in artikel 13.1 genoemde instructies of als gevolg van beslag of een maatregel van de douane of andere overheidsinstanties, waardoor het vervoer van de Zaken niet mogelijk is, worden aan Wederpartij in rekening gebracht. 

ARTIKEL 14 - LEVERINGSTERMIJN

1. Indien Partijen een leveringstermijn overeengekomen zijn en indien overschrijding daarvan aan Railpro kan worden toegerekend, is Railpro gehouden tot vergoeding van de dientengevolge door de Wederpartij aantoonbaar geleden directe schade tot ten hoogste het Tarief dat met de desbetreffende afroepopdracht is gemoeid.

ARTIKEL 15 - RETENTIERECHT 

1. Railpro kan het recht van retentie uitoefenen op alle Zaken of documenten, die zij in verband met de Transportovereenkomst onder zich heeft, voor hetgeen haar is verschuldigd of zal worden terzake van het vervoer van die Zaken.  

2. Bovendien kan Railpro jegens Wederpartij of Geadresseerde dit recht van retentie uitoefenen voor hetgeen Wederpartij of Geadresseerde nog aan Railpro is verschuldigd in verband met voorgaande afroepopdrachten.  

ARTIKEL 16 - VERZEKERING, AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO  

1. Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende verzekering van wettelijke aansprakelijkheid voor de Zaken alsmede voor verzekering van de Zaken tegen schade. Het eigen risico van de Zaken komt, voor zover van toepassing, steeds ten laste van Wederpartij.  

2. Direct na aflevering van de Zaken, draagt Wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze Zaken mocht ontstaan.  

3. Railpro zal in een voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de Zaken.  

4. In geval van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de Zaken of in geval van vertraging in de aflevering is Railpro voor nationaal spoorvervoer aansprakelijk tot ten hoogste het Tarief dat met de desbetreffende afroepopdracht is gemoeid en voor internationaal spoorvervoer overeenkomstig hetgeen bepaald is in de CIM.  

5. De aansprakelijkheid van Railpro is uitdrukkelijk beperkt tot maximaal de hoogte van de opdrachtsom. Railpro is nimmer aansprakelijk voor immateriële, indirecte schade en gevolgschade in welke vorm en hoe ook veroorzaakt, daaronder omzet- en winstderving begrepen.  

6. Railpro is nimmer aansprakelijk voor vorderingen van derden, zoals bijvoorbeeld vorderingen van Prorail b.v. wegens het niet ter beschikking zijn van spoorweginfrastructuur. Wederpartij vrijwaart Railpro volledig voor vorderingen van derden.             

7. Railpro is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet aannemen ten vervoer als gevolg van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, waaronder mede worden gerekend acties, stakingen, molest, sabotage en rellen, zowel van derden als van eigen personeel. 

8. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Railpro lijdt door of in verband met Materieel dat door Wederpartij of derden aan Railpro ter beschikking is gesteld ten behoeve van vervoer van Zaken door Railpro voor Wederpartij. Wederpartij vrijwaart Railpro voor aanspraken van derden tot vergoeding of herstel van schade als gevolg van gebreken in of aan Materieel dat door Wederpartij of derden aan Railpro ter beschikking is gesteld ten behoeve van vervoer van Zaken door Railpro. Controle van dit Materieel door Railpro zal slechts plaatsvinden conform hetgeen is bepaald in het Besluit Spoorverkeer. 

9. Wederpartij is te allen tijden verplicht aan Railpro te vergoeden de door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen, zoals invoerrechten, BTW/OB, kosten voor ambtelijke werkzaamheden en retributies, alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes, verband houdend met het spoorvervoer alsmede verband houdend met alle voorkomende douanehandelingen en aangiften tijdens of in relatie tot het spoorvervoer. 

10. Indien Zaken ten vervoer worden respectievelijk zijn aangeboden die borgplichtig zijn tijdens vervoer of welke andere douanehandeling ook (zoals opslag onder douaneverband), en waarbij Railpro zich niet kan beroepen op vrijstelling van borg, is Wederpartij gehouden zelf de borgverplichting na te komen voorafgaand aan en met verwijzing naar de desbetreffende aangifte. Deze borgverplichting heeft betrekking op zowel aangiften die onder dekking van doorlopende borg plaatsvinden, als aangiften voor borgplichtige Zaken waarvoor een verbod op doorlopende borg geldt. 

ARTIKEL 17 - VERJARING

1. Voor nationaal vervoer geldt een verjaringstermijn van 1 jaar na het aangaan van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van deze voorwaarden. Voor internationaal vervoer gelden de verjaringstermijnen in artikel 58 CIM. 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de Transportovereenkomst en haar voorwaarden en op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

ARTIKEL 19 - GESCHILBESLECHTING

1. Partijen leggen verschillen van mening voor aan de Alliantieraad. De Alliantieraad tracht deze verschillen van mening zo spoedig mogelijk te goeder trouw op te lossen. 

2. Geschillen tussen de Partijen zullen binnen 7 kalenderdagen nadat één van de Partijen aangeeft dat daarvan sprake is, in eerste instantie worden voorgelegd aan de besturen van Partijen. 

3. Als een geschil niet kan worden beslecht binnen 20 kalenderdagen nadat het aan de desbetreffende besturen is voorgelegd op grond van lid 1, moeten de Partijen die het betreft het geschil met het verzoek om tot een minnelijke regeling te komen voorleggen aan het bestuur van de holdingmaatschappijen van de betrokken Partijen.

4. Mochten de Partijen er niet in slagen een naar aanleiding van de Transportovereenkomst gerezen kwestie minnelijk te schikken en alle andere rechtsmiddelen die uit hoofde van deze Transportovereenkomst ter beschikking staan zijn uitgeput, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. 

5. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. 

ARTIKEL 20 - SLOTBEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden vervangen enige andere algemene voorwaarden van Wederpartij betreffende nationaal of internationaal vervoer per spoor. 

--------------------------------------------------------------------------------

 AANVULLENDE HUURVOORWAARDEN GEREEDSCHAP VOESTALPINE RAILPRO BV                       

ARTIKEL 1

De huurovereenkomst heeft betrekking op het door voestalpine Railpro, hierna te noemen Railpro, te verhuren gereedschap (nader te noemen) aan de huurder zoals in een orderbevestiging te omschrijven en wordt afgesloten voor de daar vermelde huurperiode.

ARTIKEL 2

Bij overdracht van het gereedschap door Railpro aan de huurder dient deze zich ervan te overtuigen dat het artikel zich in goede staat bevindt. Bij acceptatie van het gereedschap door de huurder wordt aangenomen dat het gereedschap onbeschadigd en compleet is en naar behoren functioneert.

ARTIKEL 3

De teruggave van het gehuurde gereedschap dient te gebeuren maximaal op de (werk)dag die op de orderbevestiging is vermeld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de openingsuren (8u-16u) in het magazijn van Railpro te Hilversum. Bij niet nakoming van deze verplichting, wordt de huurder tot op de dag van teruggave een vergoeding per supplementaire dag aangerekend van het Railpro huurtarief per dag, verhoogd met 50%, voor het betreffende gereedschap.

ARTIKEL 4

De huurder is tegenover Railpro aansprakelijk voor alle schade welke het gehuurde gereedschap na het moment van inontvangstneming mocht oplopen.

Indien bij teruggave wordt vastgesteld dat het gereedschap niet compleet en/of beschadigd is en/of niet (goed) meer functioneert, is de huurder aan Railpro een schadevergoeding verschuldigd. De schadevergoeding bestaat uit de werkelijke schade die Railpro lijdt.

Dezelfde schadevergoeding is van toepassing wanneer het gereedschap verloren is gegaan.

ARTIKEL 5

Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het gereedschap, dient de huurder het gereedschap zowel in als buiten gebruik met de vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de bijbehorende gebruiksaanwijzing te behandelen.

ARTIKEL 6

Het is aan de huurder niet toegestaan:

·         Het gereedschap geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover het gaat om uitwisseling van de gebruikelijk accessoires als boortjes, enz.;

·         Enige reparatiehandeling aan het gereedschap uit te doen voeren.

NB: bij noodzaak van reparatie moet het gereedschap worden teruggebracht in het magazijn van Railpro en zal Railpro alle inspanning verrichten voor het verwerven van een vervangingsexemplaar.

ARTIKEL 7

Railpro is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde gereedschap na in ontvangstneming mocht oplopen, noch voor de daardoor ontstane direct of indirect schade, zoals productieverlies, brandschade, letsels aan gebruikers of derden, welke mochten worden toegebracht door het gehuurde gereedschap. De huurder is gehouden Railpro schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen Railpro mochten maken door het gehuurde gereedschap veroorzaakte schade.

ARTIKEL 8

Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Railpro, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 9

Voor het overige gelden, voor zover relevant, de Algemene Verkoop-, Leverings- en Huurvoorwaarden van voestalpine Railpro BV, Kv.K. Gooi- en Eemland nr. 2037B.

ARTIKEL 10

Rechtsbevoegdheid: op elke overeenkomst tussen Railpro en de huurder is Nederlands recht van toepassing.